Search form

Matthew 5:11-12

11-12Narri ngakinmuku kandimuku, yingkamukunyi jayalu yabimba kiji narringi, jayalu jujamba jangkurr narringi, durrijbangangi narri ngaki jangkurr. Jayalu yanyba balki jangkurr narringi, ngakingangi. Miku narriyi ngirukijba muwa, ngala janarri mirnarrijba muwa nanankanyi kijinyi. Janarri mirnarrijba muwa, jingkijbangangi narri Kud, janyulu yabimba kunyba yaji narringi. Janyulu lalanba narrinya. Janyulu mili wankamba narrinya, narri jungunkanyi nangandu kingkarri. Baki mili kunyba yaji janyulu yabimba narringi marda. Mili kunyba yaji janyulu yabimba. Wabula kamambarra barri yali yabimba kiji yalungi jalili yanyba nangangi jangkurr Kudkanyi. Kaja kiji yalili yabimba yalungi, baki nani barri jayalu yabimba kiji narringi marda, ngala janarri mirnarrijba muwa nanankanyi kijinyi. Barriwa.”

Yanybayi Jisus Yalungi Ngarrawanyi Baki Mirnbinyi.

13Mili yingka jangkurr yanybayi Jisus yalungi, “Nanda barri ngarrawa, nanda kunyba barnyinyi. Kunymambaka barnyi ngarrawawanyi, baki mikuwali ngujbulijba nanda barnyi. Baki narri barri, narri barrinani nanda ngarrawa. Narri kunymambaka yalunya yingkamuku marda, baki yalu jungku kunyba. Malumba yalu jungku kunyba narrindu. Ngala jaliyi nanda ngarrawa jardibirri, baki ngambala janyba nanda ngarrawa. Nanda ngarrawa miku kunyba barnyinyi jala nyulu jardibirri. Nani barri nanda narringi, jaliyi narri miku marrimba ngaki jangkurr, jaliyi narri miku milidimba yalunya yingkamuku ngakinkanyi jangkurranyi, baki janarri jungku barrinani nanda jardibirri ngarrawa, jala miku kunyba barnyinyi. Janyba yalu nanda jardibirri ngarrawa. Baki nani barri, janyulu janyba narrinya Kudwanyi, miku nyuliyi lalanba narrinya jaliyi narri miku marrimba ngaki jangkurr. Janyulu janyba narrinya nanganbunanyi.” Nani barri yanybayi Jisus yalungi ngarrawanyi.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index