Search form

Matthew 5:20

20Kudanyu ngayu karungka narrinya. Jaliyi narri yabimba yaji nani barri, baki janyulu mili lalanba narrinya Kudwanyi. Janyulu mili wankamba narrinya baku barri, jaliyi narri ngayangayijba nanankanyi yuwanyi. Ngala nanamuku milidimbawarrmuku yuwanyi, baki nanamuku Barisimuku, miku nyuliyi lalanba yalunya, mikungangi yalimi jungku yurlurrmba nangangi Kudkanyi. Miku yalimi ngayangayijba nanankanyi yuwanyi Kudkanyi, baki miku yalunjalimi milidimba yingkamuku ngayangayiykanyi nanankanyi yuwanyi. Milidimbaka yalunjalu yinini yuwanyi yalunginkanyi yuwanyi, ngala miku yalunjalimi milidimba nanankanyi duja yuwanyi Kudkanyi. Baki nanankardi barri miku nyuliyi lalanba yalunya Kudwanyi.” Barriwa.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index