Search form

Matthew 5:28

28Ngala nanijba barri ngayu karungka narrinya mili jangkurranyi. ‘Jaliyi ninji najba yingka jibarri, baki kudanyu ninji nulijba nangangi kulukankanyi nangandu, ngala miku, jaliyi ninji kudanyu nulijba nangangi nani, baki nanda balki. Jaliyi ninji kuluka nangandu, nanda balki, baki jaliyi ninji nulijba nangangi nani barri, baki nanda marda balki. Mikujiyi ningkijba yingka jibarri nani, mikujiyi nulijba nangangi nani, baki miku janinji yabimba balki yaji.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index