Search form

Matthew 5:3

3“Nanda jala nangka jingkijba, miku nangkimi yabimba jungunkanyi kunyba, janyulu nyulu mirnarrijba muwa. Nyulu jingkijbangka, ngawamba yuku nyulu yabimbaka jungunkanyi kunyba Kudwanyi. Janyulu lalanba nanda yurrngumba Kudwanyi, jala jingkijba nani, baki nanankardi janyulu mirnarrijba muwa. Barriwa.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index