Search form

Matthew 5:31

31Marda nayinda barri jangkurr yali yanyba wabula barri maykarranyi. ‘Jaliyi nanda maninganja kuluka yingkana nganinyina, baki nanda nawinganja nangangi, yuku nyulu manjijba nangangi maninganja nanganbunanyi. Yuku nyulu wajba nangangi maninganja jangkurranyi najana, baki muningka manjijba nanganbunanyi. Nanda jangkurr najana yanybaka jibarrinyi, miku nyulimi mili nangangi maninganja. Baki yuku barri yingkawanyi kuyuja nanda jibarri nanganginkanyi maninganjanyi. Nani barri yanybaka yuwa nangangi Musiskanyi jaliyi kuluka jibarri yingkana nganinyina.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index