Search form

Matthew 5:32

32Ngala nanijba barri ngayu karungka narrinya mili jangkurranyi. Jaliyi wajbangka nangangi maninganja nanankanyi najanyi nganinyiwanyi baki manjijba nanganbunanyi, ngala nanda jibarri mikukiyanyi kuluka yingkana nganinyina, baki nanda balki. Yanybaka naja, miku nanda jibarri yuwajiwa nangangi maninganja, ngala balki nanda jangkurr najana. Miku nyuliyanyi kuluka yingkana nganinyina, baki nanankardi barri yuwajiwa nanda jibarri nangangi maninganja. Nanangini jibarriwanyi jaliyi nyulu wudumba yingka nawinganja, baki nyulu yabimbaka balki yaji, baki nanda buyingkinyi nawinganja nangangi, nyulu marda yabimbaka balki yaji. Nani barri bula jungku balki, yuwajiwangangi nyulu maninganja nanankanyi waluwiyngkanyi nganiyngkanyi. Barriwa.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index