Search form

Matthew 5:4

4Nanda jala ngindu muwa nanganginkanyi balkinyi yajinyi, baki yingkamukuyngka yalunginkanyi balkinyi yajinyi, janyulu nyulu mirnarrijba muwa. Yabimbaja kunyba yaji nangangi Kudwanyi, baki nanankardi janyulu mirnarrijba muwa. Barriwa.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index