Search form

Matthew 5:47

47Jaliyi ninji ngawamba jungku yalundu nganyinmukunyina mungkijimukunyi, baki nanda kuna kunyba. Nani yalu marda jungku nanamuku balkimuku. Yalu marda jungkuka yalunginyina mungkijimukunyina. Ngala jaliyi ninji jungku yalundu jala ninyalu ngirra, yanybikanyi yalungi, baki janyulu mirnarrijba muwa nganyi Kud.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index