Search form

Matthew 5:6

6Nanda jala nulijba jungunkanyi kunyba nangangi Kudkanyi jala nulijba yabimbikanyi nanda jala yanyba kud nangangi yabimbikanyi yaji, janyulu nyulu mirnarrijba muwa. Nyulu jingkijbangka Kud, nyulu lalanbawarr, baki nanankardi barri janyulu mirnarrijba muwa. Barriwa.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index