Search form

Matthew 5:9

9Nanda jala yurrngumba kandimba yalunya jala yalu kijiyudi, nanda jala nulijba kurrkunbikanyi yalunya kijinyi, nanda jala nulijba yalungi jungunkanyi mardumardu muwa, janyulu nyulu mirnarrijba muwa. Janyulu kuyu nanda nanganginmirra jandanyi Kudwanyi, baki nanankardi janyulu mirnarrijba muwa. Barriwa.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index