Search form

Matthew 6:16-17

Kudiyana Miku Jarrkanyi Mama.

16-17Kudiyana barri jali yalu nulijba Jumuku jungunkanyi kunyba nangangi Kudkanyi, baki miku yaliyanyi jarrba mama. Miku yaliyanyi jarrba mama, yiningki yingamalina kambana, yiningki marndakaja. Nani barri yalili jungku miku jarrkanyi mama, jalili yalu nulijba jungunkanyi kunyba nangangi Kudkanyi. Barriwa. Mili barri milidimbayi nanganginmuku kandimuku Jisuswanyi. Yanyba nyuli, “Jala ninji jungku miku jarrkanyi mama, baki marda ninjimi jungku kunyba wali. Ngala kudiyamuku jala yalu jungku miku jarrkanyi mama, baki yalu jungku balki wali. Miku yalungkimi wakardaba mankanyi, ngala yalu jungku jambayudi mankanyi baki nyungka, baki jambayudi jumbala. Nani yalu jungku, nulijbangangi yalu yalungi yingkamukuyngka, yalu jingkiykanyi yalunya, miku yalimi jarrba mama nanamanji. Yalu nulijba yalungi jingkiykanyi nani yalunya. Ngala narri barri, jaliyi narri jungku miku jarrkanyi mama, baki miku narriyi jungku barrinani yalu. Wakardaba narringkaja mankanyi. Kunymamba narringkaja nyungka. 18Baki yingkamukunyi jayalu miku jingkijba narrinya, narri jungku miku jarrkanyi mama. Jayalu miku jingkijba narrinya, narri nulijba jungunkanyi kunyba nangangi Kudkanyi. Ngala narringinyi Buwakayu janyulu jingkijba nani narringi. Janyulu jingkijba, narri jungunkanyi miku jarrkanyi mama, narri nulijba jungunkanyi kunyba nangangi. Nyulu najbangka narrinya yurrngumba barri, nyulu najbangka nanda jala narri kardarda yabimba, baki janyulu yabimba kunyba yaji narringi baku barri. Barriwa.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index