Search form

Matthew 6:18

18Baki yingkamukunyi jayalu miku jingkijba narrinya, narri jungku miku jarrkanyi mama. Jayalu miku jingkijba narrinya, narri nulijba jungunkanyi kunyba nangangi Kudkanyi. Ngala narringinyi Buwakayu janyulu jingkijba nani narringi. Janyulu jingkijba, narri jungunkanyi miku jarrkanyi mama, narri nulijba jungunkanyi kunyba nangangi. Nyulu najbangka narrinya yurrngumba barri, nyulu najbangka nanda jala narri kardarda yabimba, baki janyulu yabimba kunyba yaji narringi baku barri. Barriwa.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index