Search form

Matthew 6:26

26Mankumanku narringka julakinyi. Mikukimi julakiwanyi yarrijba yami jambana. Mikukimi jardiykunumba nangangi mama. Miku nyulimi dalburrijba kaja mama bakunyi. Mikukimi yabimba yaji nani julakiwanyi, ngala nyulu lalanbaka nanda julaki narringinyi Buwakayu Kingkarrinya. Nyulu lalanbaka nanda julaki, baki nani barri nyulu lalanbaka narrinya marda. Narri barri mili walkurra julakinyi, baki nanankardi janyulu kudanyu lalanba narrinya barri.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index