Search form

Matthew 6:30

30Nayinda karnba jalyudi, nyulu lalanbaka yalunya Kudwanyi. Jardijbangka karnba janjawala, ngala nyulu dukujbaja jala wurarawala. Ngawamba jungkuka karnba marndakaja, baki yajbaja karnba janguwanyi. Ngala narri barri, narri mili walkurra karnbanyi. Nyulu lalanbaka karnba Kudwanyi, baki marda narrimi jingkijba Kud, nyulu lalanbaka narrinya marda. Marda narrimi jingkijba Kud, janyulu wajba narrinya narringinkanyi yajinyi.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index