Search form

Matthew 6:32

32Nanamuku jala yalu miku jingkijba Kud, nani barri yalu jungku. Nani barri yalu balkijba muwa yalunginkanyi yajinyi. Ngala narringinyi Buwakayu Kingkarri nyulu jingkijbangka nanda yaji jala narri nulijba. Nyulu lalanbaka narrinya. Janyulu nyulu wajba narrinya nanankanyi yajinyi jala narri nulijba.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index