Search form

Matthew 6:5

Yanybikanyi Mududu Nangangi Kudkanyi.

5Mikujiyi jungku barrinani nanamuku barrakijarramuku, jala nulijba yalungi yingkamukuyngka waykanyi yalunginkanyi kunybanyi jangkurranyi. Mikujiyi jungku barrinani yalu jungku. Yalu karrinjaka burrandi jurjina baki barndana, baki nanaba yalu yanyba mududu nangangi Kudkanyi, nulijbangangi yalu yalungi yingkamukuyngka naykanyi yalunya yanybikanyi mududu Kudkanyi. Yalu nulijba yalungi yingkamukuyngka yanybikanyi kunyba jangkurr yalungi, ngala miku nyuliyi nyulu yanyba kunyba jangkurr yalungi Kud. Yingkamuku jayalu yanyba kunyba jangkurr yalungi, baki nanankardi miku nyuliyi yanyba kunyba jangkurr yalungi.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index