Search form

Matthew 6:6-7

6-7Ngala ninji barri, jala ninji yanyba mududu nangangi Kudkanyi, baki mikujiyi muningka yanyba nangangi. Mikujiyi muningka yanyba nangangi yurrngumba barri. Nani barri yalili yanyba ngurranyimuku. Ngala jilajbakiyi kalawunyi nganyinyina barndana. Jungkukiyi nanaba ninjuman baki nanabakiyi yanyba mududu nangangi nganyingkanyi Buwakaya kingkarri. Miku ninjiyi najba Buwakanya Kingkarri, ngala yuku nyulu najbangka ninya kingkarrinya. Yurrngumba ninya najbangka, baki nanankardi janyulu wajba ninya kunybanyi yajinyi. Janyulu wajba ninga nanankanyi jala ninji ngajaka yajinyi. 8Mikujiyi jungku barrinani yalu jala yalu miku jingkijba Kud. Ngamu nyulu mankuka yalungi jangkurr Kudwanyi, ngawamba jala yalu yurrngumba yanyba mududu nangangi Kudkanyi. Mikujiyi jungku barrinani yalu. Mikujiyi yanyba mududu nangangi barrinani yalu yanybaka. Nganyinyi Buwakayu nyulu jingkijbangka nanda yaji jala ninji nulijba. Nyulu jingkijba nanda yaji, waluwa ninji ngajaka Buwakanya nanankanyi yajinyi.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index