Search form

Matthew 7:16

16Ngala yanka barri janarri jingkijba yalunya, yalu jujambawarrmuku. Yanka janarri jingkijba yalunya. Janarri najba nanda jala yalu yabimba. Miku yalimi yabimba kunyba yaji nangangi Kudkanyi, ngala yalu jungkuka balki nangangi. Miku yalimi durrijba nangangi yuwa. Miku yalimi yabimba kunyba yaji yalungi yingkamukuyngka, ngala yalu yabimba balki yaji yalungi. Nani barri janarri jingkijba yalunya jujambawarrmuku. Nanamuku jujambawarrmuku, yalu barrinani nyilanyila. Mikukimi nyilanyila jardijba jirdi mamanyi. Baki nanamukunyi jujambawarranyi miku yalimi milidimba kunyba jangkurr, ngala yalu milidimba jujambawarr jangkurr. Ngala nanda kalawanyi jardijbangka jirdi kunybanyi mamanyi. Nanamuku jala yalu durrijba Kud, yalu barrinani nanda kalawanyi. Baki yalungi kunyba jangkurr barrinani nanda kunyba mama kurndana. Barriwa.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index