Search form

Matthew 7:20

20Nani barri janarri jingkijba yalunya, balkimuku milidimbawarrmuku jujambawarrmuku, mikungangi yalimi durrijba yuwa nangangi Kudkanyi, ngala yalu yabimba balki yaji. Ngala janarri jingkijba yalunya jala yalu durrijba Kud. Janarri jingkijba yalunya, yabimbangangi jayalu kunyba yaji, milidimbangangi jayalunjalu nanganginkanyi jangkurranyi Kudkanyi. Barriwa.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index