Search form

Matthew 7:21

Kudiyamuku, Miku Dujanya Nyulu Yalungi Mambuka

21Kajamuku yalu yanyba ngaki, ngayu yalunginkanyi mambukanyi. Yalu yanyba, ‘Ninji ngaki mambuka. Jangayu ngayangayijba nganyingkanyi jangkurranyi.’ Nani yalu yanyba, ngala kudiyamuku yalungi miku yalimi ngayangayijba ngakinkanyi jangkurranyi. Miku yalimi yabimba nanda jala nyulu nulijba yalungi yabimbikanyi Buwakanya Kingkarri. Miku yalimi yabimba nangangi yaji. Miku ngayimi dujanya yalungi mambuka. Miku jangayu lalanba yalunya. Ngala kudiyamuku, yalu ngayangayijba ngakinkanyi jangkurranyi, yalu yabimba nanda jala nyulu nulijba yalungi yabimbikanyi Buwakanya Kingkarri. Dujanya ngayu yalungi mambuka. Jangayu lalanba yalunya. Ngawamba yaluja jungku mili wanka nangandu kingkarri. Ngawamba yaluja jungku wanka nangandu yurrngumba barri.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index