Search form

Matthew 7:23

23Ngala jangayu yanyba yalungi, ‘Miku ngayimi jingkijba narrinya. Miku narrimi ngakinmuku kandimuku. Narri jujambawarrmuku. Barriwa narri barlba ngakinbunanyi, narri balkimuku.’ Nani barri jangayu yanyba yalungi, jalili yalu miku waki ngaki. Miku yaliyanyi durrijba ngaki jangkurr. Miku yaliyanyi ngayangayijba nangangi ngakinkanyi Buwakaya Kingkarri. Barriwa.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index