Search form

Matthew 7:3-5

3-5Wanyingkanyi narri mankumankuwa nanda balki yaji jali nyulu yabimba, ngala narri mamanumba nanda balki yaji narringi jali narri yabimba. Nanda barrinani muningka yanyba nanankanyi yingkanyi, ‘Ninji barri, nanda bayakarda yaji barrinani nanda dilwil nganyinyina yamina. Jangayu dulaba nanda dilwil nganyinbunanyi yaminanyi.’ Nani ninji yanyba nangangi, ngala miku ninjimi jingkijba, nanda walkurra yaji barrinani nanda walkurra jakuwanda nganyinyina yamina, baki miku ninjiyi najba yaji kudanyu dulaykanyi dilwil nanganbunanyi yaminanyi. Nanda bayakarda yaji nanganginyina yamina, nanda barrinani balki yaji jali nyulu yabimba, ngala nanda walkurra yaji nanganginyina yamina, nanda barrinani kaja balki yaji jali ninji yabimba. Ninji jurlwangka nangangi, nanankanyi nanganginkanyi balkinyi yajinyi, ngala miku ninjimi mankuwa nanda kaja balki yaji, jali ninji yabimba. Ninji jurlwa nangangi nanganginkanyi balkinyi yajinyi, ngala miku nganyingka mankumanku nganyingkanyi balkinyi yajinyi. Nanda balki. Waluku barri marda ninjimi mankuwa nganyi balki yaji. Marda ninjimi ngindu muwa nganyingkanyi balkinyi yajinyi, baki janyulu manjamanjamba nganyi balki yaji Kudwanyi. Baki yuku barri janinji karu nanda yingka nanganginkanyi balkinyi yajinyi.

6Miku narrimi wajba bajangu malabanyi yajinyi. Miku. Yiningki janinya bijba ninya. Baki miku narrimi wajba bikibiki dungalanyi, yurlwangangi janyulu bikibiki nanankanyi dungalanyi, yarrijbangangi janyulu dungala jambana. Baki nani barri nanamuku jala yalu ngirra Kud, marda narrimi miku milidimba yalunya malabanyi yajinyi. Marda narrimi miku milidimba yalunya nangangi Kudkanyi. Jayalu miku manku narringi jangkurr. Yalu balkimirra nangangi. Miku yalimi nulijba nangangi Kudkanyi. Yalu barrinani bajangumuku. Miku yalimi nulijba malabanyi yajinyi. Yalu barrinani bikibikimuku. Yalu yurlwangka nanganginkanyi yajinyi Kudkanyi. Barriwa.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index