Search form

Matthew 7:7-8

Ngajakankanyi Kud Yajinyi.

7-8Jaliyi narri nulijba yajinyi, baki marda narrimi ngajaka Kud nanankanyi yajinyi, baki janyulu wajba narrinya nanankanyi yajinyi. Jaliyi narri nulijba jingkiykanyi yaji, marda narrimi ngajaka Kud, baki janyulu karu narrinya nanankanyi yajinyi Kudwanyi. Jaliyi narri nulijba jingkiykanyi Kud, baki marda narrimi ngajaka Kud, baki janyulu minimba narrinya jungunkanyi yurlurrmba nangangi. 9Jaliyi ninya ngajaka mamanyi nganyinyi jandanyiwanyi, baki wanyingkanyi janinji wajba. Janinji kuna wajba dalunyi. Miku ninjiyi wajba dalunyi.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index