Search form

Matthew 8:10

10Jali manku nangangi jangkurr Jisuswanyi, baki manmala nyuli. Kudanyu nyuli manmala, baki yanyba nyuli yalungi muranyi nangandu, “Ngayu karungka narrinya. Nayinda mambuka, miku nyulu ngaki mungkiji, nyulu ngurranyi ngaki. Nangangi yaji juju bayangarri, niji Rum, ngala ngana nyulu jingkijbangka kudanyu. Nyulu kuyungka ngaki jangkurr. Miku yingamali ngakinyi mungkijiwanyi kudanyu kuyungka ngaki jangkurr barrinani nyulu kuyungka ngaki jangkurr. Ngana nyulu jingkijba kudanyu barri.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index