Search form

Matthew 8:13

13Baki mili yanybayi Jisus nangangi mambukanyi, “Wijbakiyi nganyindurri barndarri. Janyulu kunybijba mankanyi nganyi wakiwarr. Jangayu kunymamba nangangi mankanyi, kuyungangi ninji ngaki jangkurr.” Barriwa. Baki kunybijbayi nanda wakiwarr mankanyi nanamanji jali yuwajiwa yanybayi Jisus mambukanyi. Barriwa.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index