Search form

Matthew 8:16

16Ngabungaburri barri, ngala nyulu bijal mungarri yaji, baki kuyu yalunjali nangandurri Jisusyurri. Kuyuyi yalunya kajamuku nangandurri Jisusyurri. Kajamuku yali wuwarryudi, baki yanybayi Jisus yalungi wuwarrmukuyngka. Jakajba nyuli wuwarr yalunbunanyi mankanyinanyi. Kunymamba nyuli bukambiju yalunya jali yalu lunji.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index