Search form

Matthew 8:17

17Nani barri kunymambayi yalunya Jisuswanyi. Nanda wankalanyi niji Yayisaya, jali yanyba jangkurr nangangi Kudkanyi, yarrijba nyuli najana nayi jangkurr Kudkanyi. “Nyuli kunymamba ngambalanya jali ngambala lunji. Nyuli dulaba nanda ngalya ngamanbunanyi mankanyinanyi.” Duja nanda jangkurr jali nyulu yarrijba najana. Kunymambayi yalunya bukambiju Jisuswanyi. Barriwa.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index