Search form

Matthew 8:18

Durrijkanyi Jisus.

18Baku barri kajamuku yali nangandu Jisusnyina, walkurra muramuku. Najbayi yalunya Jisuswanyi, baki nulijba nyuli barlkanyi nyulu yalunbunanyi. Baki nyuli jirrinyba yalunya nangangimuku kandimuku, yalu burriykanyi karrurrinybarri kanjana muwardana. Jilajba yali wudumbiji muwarda.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index