Search form

Matthew 8:19

19Yingamali nanaba nangandu, nyuli milidimbawarr yuwanyi Musiskanyi. Yanyba nyuli nangangi Jisuswanyi, “Milidimbawarr, birrirrinja ngaka jilaykanyi nganyindu. Yurrngumba barri, janga jilalajba nganyindu yingkayurri yajiyurri, baki yingkayurri yajiyurri jalija ninji jilajba.”

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index