Search form

Matthew 8:2

2Badajbayi nganinyi nangandurri Jisusyurri. Nanda nganinyi ngujbulijba nyuli nangangi waban bukamba. Yingkamuku yalili marrala nanankanyi nanganginkanyi ngalyanyi. Mikukiyanyi kunybijba mankanyi. Jiwilijbayi nanda ngalya nangandu, baki janangka janyba baku barri. Nanankardi barri kudanyu yalili marrala nanankanyi ngalyanyi. Jilajba nyuli nangandurri Jisusyurri, baki mururu nyuli wayka mujina nangandu Jisusnyina, baki yanybayi nangangi, “Mambuka, jaliyi ninji nulijba ngaki kunymambikanyi nganinji mankanyi, baki yuku ninji kunymamba ngaki mankanyi.” Barriwa.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index