Search form

Matthew 8:21

21Baki yingka nganinyi, nyuli kandi nangangi Jisuskanyi. Nyuli yanyba nangangi, “Mambuka, marda ngayu marda nulijba jilaykanyi nganyindu, ngala waluku barri, jangayu wijba ngakindurri barndarri. Jalija nangka janyba ngaki nijanganjinyi, jalija ngayu makaba nangangi mankanyi, baki jangayu wijba nganyindurri, jangayu jilalajba nganyindu yurrngumba.”

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index