Search form

Matthew 8:22

22Ngala jananganjayi Jisuswanyi, “Jilajba janinji ngakindu nanijba barri, baki janinji jungku wanka nangangi Kudkanyi. Ngala yingkamuku jala yalu jungku barrinani kurdan nangangi Kudkanyi, yuku jayalu makaba nganyi nijanganjinyi jalija nangka janyba.” Nani barri jananganjayi Jisuswanyi.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index