Search form

Matthew 8:26

26Jananganjayi yalunya Jisuswanyi, “Wanyingkanyi narri marrala. Wanyingkanyi. Miku kuna nganarriyi jingkijba, jangayu lalanba narrinya. Jalimi nganarri kudanyu jingkijba, baki miku narriyi marrala.” Baki walajbayi Jisus. Walajba nyuli, baki kudanyu yanybayi yunkurranyi marda kanjanyi. Jirrinyba nyuli yunkurr marda kanja jungunkanyi kardarda. Baki kanangurrijbayi yaji, marda yunkurr marda lakululu.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index