Search form

Matthew 8:28

Kunymambayi Nganinyiwuya Wuwarryudi Jisuswanyi.

28Mili yali barlba karri, baki kamu yali wanbiya karrurrinybana jambana, nanda yaji niji Kadara. Jali walajba Jisus muwardananyi, baki kujarra nganinyiwuya buli jilajba nangandurri. Jilajba buli nanamunanyi yajinanyi jalili yalu makaba nganinyiyurru baki jibarriyurru, nanaba kumayanguna. Nanankuya nganinyiwuya buli wuwarryudi. Kudanyu buli mudu jali jungku wuwarr bulandu. Yingkamuku nganinyimuku, miku yaliyanyi jilajba yubalina nanaba. Kudanyu yali marrala bulangi.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index