Search form

Matthew 8:34

34Baki bukambiju nanamuku jali yalu jungku nananyina barrawuyabarrawuyana, yali jilajba nangandurri Jisusyurri. Yalu jalili jungku nananyina yajina, yali ngajaka Jisus, janyulu barlba yalunginbunanyi yajinanyi. Baki barlbayi Jisus baki nanganginmuku kandimuku. Barriwa.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index