Search form

Matthew 8:4

4Baki jirrinybayi nanda nganinyi Jisuswanyi, maramaramba nyuli, “Mikujiyi karu yalunya yingkamuku jali ngayu kunymamba nganyi mankanyi. Mikujiyi karu yalunya. Ngala jilajbakiyi nangandurri nanankurri mambukarri jurjkanyi. Minimbakiyi nganyingka mankanyi nangangi, baki muningka wajbakiyi Kud barnyinyi. Nani barri yanybayi nanda wankalanyi Musis, muningka waykanyi Kud barnyinyi. Jayalu wajba Kud barnyinyi, jalija kunybijba mankanyi. Nanankardi barri janinji wajba kud barnyinyi, baki yingkamukunyi jayalu jingkijba ninya, ninji mirnarrijba nangangi muwa Kudkanyi, kunybijbangkangangi nganyi mankanyi.” Barriwa. Nani barri jirrinybayi nganinyi Jisuswanyi. Barriwa.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index