Search form

Matthew 8:8

8Ngala jananganjayi mambukawanyi, “Miku barri. Ninji walkurra mambuka. Miku ninjiyi jilajba ngakindurri barndarri. Jaliyi ninji muningka yanyba jangkurr, kunymambikanyi nangangi mankanyi, baki ngayu jingkijba, janyulu kunybijba mankanyi. Ngala mikujiyi jilajba ngakindurri barndarri, walkurrangangi ninji mambuka.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index