Search form

Matthew 9:10

10Jilajba buli bayungu barndarri nangangi jala barnda Madiyukanyi. Jungkuyi Jisus nanaba. Jarrba nyuli mama nanaba nangandu, baki yali jungku nangandu marda nanganginmuku kandimuku. Jilajbayi yingkamuku nanankurri barrawurri. Yali balkimuku. Kudiyamuku yalungi, yalili waki Kubaminkanyi, ngala yali maninjaku. Yalili kuyu dungala yalunbunanyi Kubaminkanyi, ngala kudukudu dungala yalili kuyu, bakili yalu kilimba kudiya nanda dungala yalungi. Malumba yalungki wardamba mamanyi nangandu Jisusnyina.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index