Search form

Matthew 9:15

15Jananganjayi yalunya Jisuswanyi, “Nanda buyingkinyi nawinganja, kajamuku yalu nangandu ngala nyulu jalannga wudumba maninganja. Miku yaliyi jungku birrkalanyi, ngala yalungka wardamba kajanyi mamanyi. Ngala baku barri janyulu jarimba nanda nangangi nawinganja yingkawanyi. Baki nanamanji barri, miku yaliyi jarrba mama nanganginmukunyi kandimukunyi, ngala jayalu ngindu muwa nangangi. Barriwa.”

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index