Search form

Matthew 9:18

Wankambayi Ngila, Baki Kunymambayi Jibarri Jisuswanyi.

18Ngala yanybayi Jisus nanda jangkurr, baki jilajbayi nganinyi nangandurri, nyuli mambuka jurjkanyi. Jali nyulu wanbiya nangandu, Jisusnyina, baki mururu nyuli wayka. Yanyba nyuli Jisuskanyi, “Ngaki jandanyi, nanda ngila nyuli lunji. Lunji nyuli kudanyu barri, baki nangki janyba. Janinji kuna jilajba ngakindurri barndarri baki janinji marrimba nanda ngila wankambiji.” Nani nyuli ngajaka Jisus.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index