Search form

Matthew 9:2

2Jali yalu wanbiya nanaba, baki yingkamukunyi yali kuyu nganinyi nangandurri Jisusyurri. Nanda nganinyi nyuli lunji, miku nangkiyanyi ngirringirrimba nangangi mankanyi. Kuluka nyuli yurrngumba jalyuna. Marrimba yali nangangi jalyu. Kuyu yali nanda nganinyi nangandurri Jisusyurri. Najbayi yalunya Jisuswanyi, baki jingkijba nyuli yalunya, nanda nganinyi jali lunji, baki nanamuku jali yalu kuyu nganinyi. Jingkijba nyuli yalunya, mankumanku yalungki nangangi Jisuskanyi, yuku nyulu kunymamba nanda nganinyi jala nyulu lunji. Yuku nyulu kunymamba nangangi mankanyi. Baki yanybayi Jisus nganiyngkanyi jali lunji, “Mikujiyi marrala. Jangayu manjamanjamba nganyi balki yaji. Jangayu manjamanjamba nanda balki jali ninji yabimba.”

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index