Search form

Matthew 9:28

28Ngankijbayi Jisus kalawuyngkurri barrawuna, baki bula ngankijbayi bayngkani nangandu. Jilajba buli nangandurri, baki yanybayi Jisus bulangi, “Wanyingkanyi nimbala kaya ngaki. Mankumanku kuna nimbalaka, yuku ngayu kunymamba nimbalanya kabuji yami. Nani kuna nimbalaka mankumanku ngaki.” Jananganja buli Jisus, “Yi, mambuka. Ngali jingkijba ninya, ninji ngiruka. Yuku ninji kunymamba ngalinya yami.”

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index