Search form

Matthew 9:3

3Ngala kudiyamuku milidimbawarrmuku yuwanyi Musiskanyi, yali nanaba nangandu. Manku yali nangangi jangkurr Jisuskanyi, baki yanyba yalungki, “Nayinda nganinyi nyulu balki. Jungkuka nyulu balki nangangi Kudkanyi. Miku nyuliyi manjamanjamba balki yaji. Ngawamba Kudwanyi yuku nyulu manjamanjamba balki yaji, ngala mikuwali nganinyiwanyi. Nayinda barri nyulu jujambawarr.” Nani barri yalungki yanyba nangangi Jisuskanyi.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index