Search form

Matthew 9:33

33Jakajbayi nanda wuwarr mankanyinanyi Jisuswanyi, baki yinarramba yanybayi nanda nganinyi jali balki janyi. Yanyba nyuli jangkurr. Bukambiju nanaba nangandu yalu manmalayi. Manmala yali kudanyu barri. Baki yanyba yalungki, “Jalannga barri ngambala najba nganinyi jirdi balkinyi janyinyi yanybikurri. Jalannga barri. Miku wabula nanginyina yajina Yisrayil kunymambayi balki janyi nganinyiwanyi. Miku barri.” Nani barri yalungki yanyba.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index