Search form

Matthew 9:34

34Kudiyamuku yalungi jali najba Jisus kunymambikurri nanda nganinyi janyi, yali Barasimuku, jalili kudanyu durrijba nanda yuwa nangangi Musiskanyi. Baki yanyba yalungki Barasimuku, “Nanda mambuka wuwarranyi, nanda Sayidin, nyuli yabimba nayinda Jisus ngiruka jakaykanyi nanda wuwarr nanganbunanyi mankanyinanyi. Nyuli yabimba Jisus ngiruka Sayidinwanyi.” Nani barri yalungki yanyba nangangi Jisuskanyi. Barriwa.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index