Search form

Matthew 9:35

Nginduyi Jisus Muwa Yalungi.

35Mili barri barlbayi Jisus baki nanganginmuku kandimuku. Jilalajba yali lukuluku nananyina walkurranyina yajina. Yidamba yali kaja barrawuyabarrawuya, baki milidimbayi yalunya yingkana jurjina baki yingkana jurjina Jisuswanyi. Milidimba nyuli yalunya kunybanyi jangkurranyi nangangi Kudkanyi, nyulu lalanbawarr. Kajamuku jali lunji jirdi yinini yinini ngalyanyi, yali jilajba nangandurri, baki nyuli kunymamba yalunya bukambiju.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index