Search form

Matthew 9:38

38Marda narrimi yanyba mududu nangangi Kudkanyi. Marda narrimi yililikajba Kud, nyulu manjiykanyi kajamuku milidimbawarrmuku yalundurri. Janyulu manjijba kajamuku milidimbawarrmuku yalundurri, barrinani kajamukunyi yalu wudumba nanda kingkirr yami.”

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index