Search form

Philippians 1:10

10Baki jaliyi narri jungku kunyba kulaji, baki janarri jingkijba nanda jala kunyba yabimbikanyi. Janarri yabimba ngawamba nanda kunyba yaji. Baki baku barri jalija nyulu karrinjarrijba narrinya walu nangandu Jisus Krayiswanyi, baki janyulu yanyba narringi, miku narriyanyi yabimba balki yaji, ngala narri jungku kunyba nangangi.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index