Search form

Philippians 1:14

14Jungku ngayu nayiba brisinyina, ngala yuwajiwa ngayu karungka yalunya nangangi. Yurrngumba ngayu milidimbaka yalunya nanankanyi nanganginkanyi kunybanyi jangkurranyi. Miku ngayimi marrala milidimbikanyi yalunya, ngala ngayu jungku nayiba brisinyina. Miku ngayimi marrala. Kudiyamukunyi Krisjinmukunyi ngananjali jingkijba, miku ngayimi marrala milidimbikanyi yalunya. Miku ngayiyi marrala milidimbikanyi yalunya jalili yalu jungku nanginyina yajina. Baki nanankardi barri yalu marda milidimbaka yingkamuku nangangi Krisjinmukunyi. Kudanyu yalunjalu milidimbaka jangkurranyi Jisus Krayiskanyi. Miku yalimi marrala milidimbikanyi yalunya, jingkijbangangi ngananjalu, miku ngayimi marrala milidimbikanyi yalunya.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index