Search form

Philippians 1:17

17Baki nanankardi barri yalunjalu milidimbaka. Ngala miku yalunjalimi milidimba balkinyi jangkurranyi nangangi Jisus Krayiskanyi. Miku. Ngala yalunjalu milidimbaka kunybanyi duja jangkurranyi. Nani barri yalunjalu milidimbaka, nulijbangangi yalungka jungunkanyi walkurra mambuka yalungi Krisjinmukuyngka. Nulijba yalu yabimbikanyi kiji ngaki, ngala ngayu jungku nayiba brisinyina. Yalunjalu milidimbaka nanankanyi kunybanyi jangkurranyi, ngawambangangi yalu nulijba jungunkanyi mambukamuku narringi.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index